Regulamin Sniper Elite III: Afrika Premium - konkurs

§ 1

Reklama

1. Niniejszy dokument (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu "QUIZ SNIPER ELITE III".
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 14.07.2014 r. o godzinie 13.00 i trwa do dnia 13.08.2014 r. do godziny 23:59:59.
3. Organizatorem Konkursu jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
5. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1) "Aplikacja" - program komputerowy, służący do przeprowadzenia Konkursu, udostępniany przez Organizatora, poprzez stronę internetową (fanpage) serwisu gry.interia.pl, w serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com), pod adresem https://www.facebook.com/GryINTERIA/app_525756930784323
2) "Fan" - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę Gry INTERIA.PL w serwisie społecznościowym Facebook, poprzez zaznaczenie opcji "Lubię to" odnoszącej się do tej strony Gry INTERIA.PL,
3) "Komisja Konkursowa" - komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się z 3 (trzech) pracowników Organizatora,
6) "Strona" - profil (podstrona) "Gry INTERIA.PL" w Serwisie Facebook,
7) "Serwis"- serwis społecznościowy Facebook,
8) "Uczestnik" - osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 5 Regulaminu,
10) "Znajomy" - osoba, która posiada w Serwisie status znajomego Uczestnika.

§ 2

1. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
2. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
3. Celem Konkursu jest promocja i reklama serwisu internetowego www.gry.interia.pl.
4. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, przy pomocy Aplikacji.
5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu,
d) jest Fanem,
e) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania,
f) poprzez akceptację Regulaminu, wyraziła zgodę na pobieranie przez Aplikację z profilu Uczestnika w Serwisie informacji (imienia, nazwiska oraz adresu email) niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji autentyczności profilu, wysyłania wiadomości email do Uczestnika oraz publikowania informacji na tablicy profilu Uczestnika w Serwisie o jego uczestnictwie w Konkursie,
g)    posiada urządzenia i oprogramowanie umożliwiające komunikację z Aplikacją w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie,
h) wykona zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem.
6. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
7. Warunkiem uzyskania dostępu do Aplikacji jest złożenie przez Uczestnika oświadczenia o:
a) zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień,
b) wyrażeniu zgody na zamieszczenie na Stronie w Serwisie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska w przypadku uzyskania nagrody w Konkursie.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
9. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich Znajomych z Serwisu oraz może udostępniać swoje zgłoszenie z Aplikacji Konkursowej na swoim Profilu.

§ 3

1. W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie udzielić odpowiedzi na 20 (dwadzieścia) pytań związanych z grą Sniper Elite III: Afrika, w jak najkrótszym czasie (dalej: "Zadanie Konkursowe"). Pytania będą przygotowane w formie testu jednokrotnego wyboru, spośród 4 (czterech) wskazanych odpowiedzi.
2. Realizacja Zadania Konkursowego następuje przy pomocy Aplikacji.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie trzy razy.
4. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:
a)    nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b)    wyłonienie zwycięzców Konkursu,
c)    stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
d)    rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 15.08. 2014 roku. Komisja Konkursowa dokona wyboru 10 (słownie: dziesięciu) zwycięzców. Miejsce jakie zajął każdy zwycięzca będzie uzależnione od szybkości i poprawności wykonania Zadania Konkursowego.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska tę samą liczbę punktów, o kolejności w rankingu decyduje data i godzina przystąpienia do Konkursu - tj. zwycięża data wcześniejsza.
7. Informacje o zwycięzcach tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na Stronie w ciągu trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
8. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu pięciu dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie w Serwisie.

§ 4

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Miejsce 1-10  - 1 x Egzemplarz gry Sniper Elite III: Afrika Edycja Premium (PC).
2. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
4. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
5. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
6. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.
7. Nagrody zostaną wysłane na adresy zwycięzców Konkursu wskazane przez te osoby, najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia, w którym podana zostanie do publicznej wiadomości informacja o uzyskaniu przez tego Uczestnika statusu Zwycięzcy Konkursu i spełnione zostaną przez Uczestnika warunki wydania mu nagrody, wskazane w treści postanowień niniejszego paragrafu.

§ 5

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu uczestnictwa w Konkursie.
2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora, wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.
4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 (dwudziesty jeden) dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu na 2 (dwa) dni przed jej wejściem w życie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta.
11. Regulamin jest dostępny:
a) w siedzibie Organizatora: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., Kraków, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,
b) w Aplikacji, dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/GryINTERIA/app_525756930784323
12. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując wiadomości na adres: facebook@firma.interia.pl,
b) pisemnie kierując pisma na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. Kraków, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i Zadanie Konkursowe , jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
14. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
15. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje