Regulamin - Konkurs: Blizzard w książkach

I. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem konkursu jest spółka INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000373733, NIP 527-26-44-300. (dalej: "Organizator").
2.    Konkurs trwa od dnia 09.03.2016 do godziny 23:59:59 dnia 16.03.2016 r.
3.    Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.gry.interia.pl.
4.    Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytania konkursowe zostały uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu

1.    Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora  oraz członków ich rodzin.
2.    W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3.    Wysyłając wiadomość e-mail  w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
4.    Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.gry.interia.pl.

III. Zasady Konkursu

1.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1)    udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zamknięte,
2)    udzielenie odpowiedzi na pytanie opisowe,
3)    przesłanie odpowiedzi na pytania wskazane w pkt. 1 i pkt. 2 powyżej na adres konkurs-gry@firma.interia.pl
2.    Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, z zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

IV. Wybór Zwycięzców

1.    Wyłonienie zwycięzców  Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 21 dni po zakończeniu Konkursu.
2.    Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 (słownie: dziesięć) osób, które poprawnie odpowiedzą na pytania zamknięte, a ich odpowiedzi na pytania opisowe zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową.
3.    Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i poczuciem humoru Uczestników oraz poziomem merytorycznym udzielonych odpowiedzi.

V. Nagrody

1.    Fundatorem nagród jest Organizator.
2.    Nagrodami w Konkursie jest 10 zestawów książek Diablo: Wojna Grzechu i StarCraft II: Diabelski Dług.
3.    O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej  na adres e-mail, z którego została nadesłana nagrodzona odpowiedź na pytanie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 1 i 2 rozdz. III ust. 1 i 2 nagrody przepadają na rzecz INTERIA.PL
4.    Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę Konkursu danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP.
5.    Dane, o których mowa powyżej, zwycięzca przesyła na adres konkurs-gry@firma.interia.pl w terminie do 30.04.2016 r. godzina 23:59.59.
6.    Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
7.    Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
8.    Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
9.    W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
10.    Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
11.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
2.    Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w  przepisach prawa.
3.    Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
4.    Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.
2.    Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
3.    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII.  Postanowienia końcowe

1.    Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a)    stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
b)    niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
2.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników

Reklama
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama