REGULAMIN - Sondaż Mini Ninjas SMS

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Sondażu " Mini Ninjas SMS" (dalej: Sondaż) jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator Sondażu").

2. Sondaż trwa od godziny 00:00:01 dnia 09 października 2009 r. do godziny 23:59:59 dnia 15 października 2009 r..

3. Sondaż jest przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji użytkowników serwisów portalu internetowego www.interia.pl.

Reklama

4. Organizator Sondażu pragnie zasięgnąć opinii użytkowników portalu www.interia.pl poprzez zbieranie wypowiedzi internautów dotyczących życia społecznego.

5. Wyniki Sondażu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora Sondażu na stronach www.interia.pl.

6. Sondaż prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Sondaż nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Uczestnicy Sondażu

1. Uczestnikiem Sondażu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora Sondażu, współpracowników Organizatora Sondażu oraz członków ich rodzin. Sondaż przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era , Plus GSM i Play.

2. W Sondażu samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Sondażu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin Sondażu dostępny jest w siedzibie Organizator Sondażu oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

4. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Sondażu dodatkową wiadomość poprzez SMS, zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Sondażu. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Sondażu.

5. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody odbywa się poprzez wysłanie SMS -a o treści "ZGODA", pod numer wskazany przez Organizatora.

Zasady Sondażu

1. Aby oddać swój głos w Sondażu oraz wziąć udział w losowaniu nagród należy wysłać w okresie trwania Sondażu określonym powyżej wiadomość SMS pod numer 7252. Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem, GRY.MN.ODPOWIEDZ (przykład GRY.MN.TAK). Treść każdej wiadomości SMS wysłanej przez uczestników Sondażu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.

2. Koszt wiadomości SMS wynosi 2 zł netto; (2,44 zł brutto).

3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Sondażu.

4. Każdy uczestnik może wziąć udział w Sondażu dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik.

5. Po otrzymaniu wiadomości SMS, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.

Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Cenega Poland.

2. Nagrodą w Sondażu jest 10 (słownie: dziesięć) gier "Mini Ninjas" na PC.

3. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich osób, które wzięły udział w Sondażu zgodnie z niniejszym regulaminem.

6. Wyłonienie laureatów Sondażu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Sondażu nie później niż 7 dni po zakończeniu Sondażu.

7. Laureaci Sondażu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.

8. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających identyfikację laureata obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 22 października 2009 r. godziny 23:59.59. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w wiadomości SMS informującej o wygranej tj. na adres sms@firma.interia.pl.

9. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość SMS otrzymaną od Organizatora Sondażu w terminie, o którym mowa powyżej, lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Sondażu lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w Sondażu, nagrody przypadają na rzecz Organizatora Sondażu

10. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi Sondażu stosowne oświadczenie na piśmie.

11. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom Sondażu najpóźniej do 30 listopada 2009 r..

12. Organizator Sondaż nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

13. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Sondażu jest Organizator Sondażu.

14. Organizator Sondażu uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu przekazania nagród.

15. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów Sondażu dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Sondażu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Sondażu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora Sondażu w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Sondażu, składającego reklamację.

Postanowienia końcowe

. Uczestnicy niniejszego Sondażu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Sondażu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

3. Organizator Sondażu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Sondażu z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

4. Organizator Sondażu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy