Regulamin konkursu Xbox SMS

Postanowienia ogólne

1. "Xbox SMS", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest INTERIA.PL

3. Konkurs rozpoczyna się 26 września i trwa do 10 października 2007 r.

4. Nagrodami w Konkursie są :

a) Nagroda główna ;1 (jedna) konsola XBOX 360 Elite

b) Nagrody dodatkowe: 14 (czternaście ) odtwarzaczy Creative Muvo V100 1GB,

Dodatkowo INTERIA.PL ufunduje zwycięzcy nagrody głównej nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości podatku dochodowego należnego od łącznej wartości nagród przyznanych zwycięzcy w ramach konkursu.

Reklama

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Zasady Konkursu

7. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 26 września do 9 października 2007 r. pozostawić swoje zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS, o treści INTERIA.FACET na numer 7252. Koszt SMS: 2 zł netto; (2,44 zł brutto).

8. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7252 (koszt 2 zł/2,44 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego uczestnika.

9. Po prawidłowym wysłaniu SMS-a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

10. W dniu 10 października 2007 r. Komputer prześle do wszystkich użytkowników, którzy przesłali prawidłowe zgłoszenie, zgodnie z pkt 7 i 8 regulaminu wiadomość SMS, w której zawarte będzie pytanie. Zadaniem użytkownika jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi poprzez przesłanie wiadomości SMS, o treści TAK lub NIE na numer 7252. Koszt SMS: 2 zł netto; (2,44 zł brutto).Osoba, która prześle prawidłową odpowiedź na zadane w otrzymanym SMS-ie pytanie, a nadesłany przez nią SMS zawierający prawidłowa odpowiedz na pytanie zostanie odnotowany przez System jako pierwszy (1), który wpłynął po godzinie 16:30:00 w dniu 10 października 2007 r. otrzymuje nagrodę główna, o której mowa w pkt 4 lit. a .

11. Nagrody dodatkowe otrzymają osoby, które wyślą SMS zgodnie z pkt. 7 i 8 regulaminu, a wysłany przez nich SMS zostanie odnotowany przez system jako:

1) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 26 września 2007r

2) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 27 września 2007r

3) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 28 września 2007r

4) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 29 września 2007r

5) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 30 września 2007r

6) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 1 października 2007r,

7) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 2 października 2007r

8) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 3 października 2007r

9) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 4 października 2007r

10) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 5 października 2007r

11) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 6 października 2007r

12) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 7 października 2007r

13) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 8 października 2007r

14) Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 9 października 2007r

12. Wyłonienie zwycięzców nagrody głównej oraz nagród dodatkowych w Konkursie odbędzie się w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od zakończenia Konkursu tj. 10.10.07 r. według poniższych zasad:

a) Komputer zawierający listę zgłoszeń według kolejności ich wpływu wskaże 15 zgłoszeń będących kolejno 1 zgłoszeniem z listy w poszczególnych dniach trwania konkursu według zasad wskazanych powyżej.

b) Przedstawiciel Organizatora Konkursu wyśle SMS' a za pomocą specjalnego programu komputerowego z informacją o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację kandydata obejmujących w treści maila imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 23 października 2007 r. godziny 23:59.59, Uczestnik przesyła swoje dane na potrzeby odbioru nagrody na adres wskazany w SMS'ie informującym o wygranej (sms@firma.interia.pl)

c) W przypadku braku odpowiedzi na SMS'a w terminie, o którym mowa wyżej, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w terminie, o którym mowa powyżej lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu lub podania danych niepełnych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w Konkursie, nagrody te przypadają na rzecz INTERIA.PL

13. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

14. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

15. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

16. INTERIA.PL zobowiązuje się do przesłania nagród laureatom konkursu w terminie 21 dni od dnia w, którym nastąpiło wyłonienie zwycięscy.

17. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub firmą kurierską przez INTERIA.PL.

18. INTERIA.PL zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub po wskazaniu przez zwycięzcę Konkursu terminu realizacji nagrody.

19. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

20. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

Postanowienia końcowe

21. Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

22. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Konkursu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

23. Prawo do nagrody głównej może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez nagrodzonego zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia INTERIA.PL kwoty należnego podatku. Niniejszym ustala się, że dodatkowa nagroda pieniężna przyznana nagrodzonemu zostanie automatycznie przekazana na poczet podatku dochodowego, o którym mowa powyżej.

24. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

25. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

26. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

27. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

28. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

29. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL.

30. INTERIA.PL wystawia dowody księgowe na nagrody konkursowe dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie INTERIA.PL w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia Laureatów Konkursu na stronach internetowych Konkursu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy