Reklama

Regulamin Konkursu "Doładuj Gameboard"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Doładuj Gameboard", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL z siedzibą os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków (zwanym dalej: "INTERIA.PL" lub"Organizatorem").

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 20 maja 2008 r. trwa do dnia 2 czerwca 2008 r

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.gry.interia.pl

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Reklama

II. Zasady Konkursu

6. Zadaniem uczestników Konkursu będzie wprowadzenie do Serwisu Gameboard (dalej: Serwis) w okresie, o którym mowa w pkt. 2 jak największej liczby treści tj. gier, filmów, galerii.

7. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczona ilość razy z tym zastrzeżeniem, że jest uprawniony do otrzymania tylko jednego zestawu nagród, o których mowa poniżej.

8. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. posiadać status użytkownika Serwisu.

b. zdobyć jak najwyższa liczbę punktów wg. następujących zasad punktowania:

1 gra- 2 pkt,

1 film - 1 pkt,

1 galeria - 1 pkt.

9. Osoby, które nie spełniają warunku przedstawionego w pkt. 8 lit. a nie stają się uczestnikami Konkursu.

10. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie wszystkich wymaganych przez INTERIA.PL danych osobowych , przy czym dane podane przez uczestnika Konkursu muszą być prawdziwe.

11. INTERIA.PL zastrzega, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w wprowadzaniu treści, INTERIA.PL ma prawo, według własnego uznania, anulować tak wprowadzone treści , a także zdyskwalifikować takiego Użytkownika z uczestnictwa w Konkursie.

12. Laureatami Konkursu będą 4 (słownie: cztery) osoby, które zdobyły najwyższa liczbę punktów. W celu wyłonienia laureatów Komisja Konkursowa powołana przez INTERIA.PL sporządzi zestawienie osób, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w Konkursie.

13. Uczestnik, który:

1) zajmie pierwsze miejsce otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 19 lit. a),

2) zajmie drugie miejsce otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 19 lit. b),

3) zajmie trzecie miejsce otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 19 lit. c),

4) zajmieczwarte miejsce otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 19 lit. d),

.

III. Rozwiązanie Konkursu

14. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2008 r.

15. Opublikowanie listy zwycięzców Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.gry.interia.pl w ciągu trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

16. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni ma adres e-mail wskazany przez nich na etapie rejestracji do Serwisu.

17. W celu otrzymania nagrody Uczestnik obowiązany będzie do wskazania określonych danych osobowych, obejmujących w szczególności imię nazwisko, nr. telefonu komórkowego oraz adres zamieszkania. Zapytanie o podanie danych pochodzić będzie z adresu email - artur.zmuda@firma.interia.pl

18. W przypadku:

a) braku możliwości skontaktowania się ze laureatem,

b) nie przekazania danych osobowych wskazanych przez INTERIA.PL danych osobowych.

c) nieodebrania przez laureata przyznanej mu nagrody,

d) gdy uczestnik Konkursu nie spełnia wymagań określonych w punktach 4, 5, 6, 8, 10, 11 Regulaminu,

nagroda przypadnie osobie zajmującej kolejne miejsce na liści Uczestników.

IV. Nagrody

19. Fundatorem nagród są: Alians Group oraz Sandisk

20. Nagrodami w Konkursie są:

a. odtwarzacz mp3 Sansa Clip 2Gb, pendrive Cruzer Crossfire 4GB, karta Rapid GX, 2 figurki

b. odtwarzacz mp3 Sansa Express 2GB, pendrive Cruzer Crossfire 4GB, karta Rapid GX, 2 figurki

c. pendrive Cruzer Crossfire 4GB, karta Rapid GX, 2 figurki,

d. karta Rapid GX, 2 figurki

.

21. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną

22. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

23. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając INTERIA.PL, działającemu w tym zakresie jako organizator, stosowne oświadczenie na piśmie.

24. Nagrody zostaną przesłane ich laureatom przez INTERIA.PL Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce podany przez Uczestnika Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagród..

25. Nagrody wysłane zostaną laureatom w terminie do 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

26. W wypadku, gdy zwycięzcą nagrody zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda ta wydana zostanie do rąk przedstawiciela ustawowego.

27. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

28. Wprowadzając treści do Serwisu w okresie trwania konkursu użytkownicy stają się równocześnie uczestnikami Konkursu.

29. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.interia.pl swojego Nicka w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

30. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest INTERIA.PL S.A.

31. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że w przypadku otrzymania jednej z nagród w Konkursie obowiązani będą do podania danych osobowych, o których mowa w pkt. 17. INTERIA.PL zobowiązuje się przetwarzać otrzymane od laureatów dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Konkursu., w tym w szczególności w celu wysyłki nagród.

32. INTERIA.PL oświadcza, ze nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez uczestnika adres poczty elektronicznej. Zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej nie dotyczy tych uczestników konkursu, którzy na etapie rejestracji do Serwisu wyrazili zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych w tym zakresie.

33. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków

34. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 32.

35. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

36. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

37. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

38. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

39. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub podanych przez siebie danych osobowych..

40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację

41. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

42. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy